De maatschappelijke opgaven zijn complex, met veel onderlinge samenhang en voortdurende dynamiek. De politiek-bestuurlijke context, de wisselende coalities en samenwerkingspartners, de (ogenschijnlijke) concurrentie, maar ook de integrale samenhang tussen departementen en met andere bestuurslagen maken het werk van een (semi)ambtenaar boeiend en dynamisch.

Dat vereist professioneel vakmanschap en stevig persoonlijk leiderschap. De leergang persoonlijk leiderschap in het publieke domein stelt je in staat om je persoonlijke en professionele ontwikkeling een boost te geven.

 

De leergang kent 3 pijlers:

- zelfkennis, zelfreflectie en ontwikkeling van vaardigheden

- kennis van instrumenten, processen en dynamieken binnen en buiten de eigen organisatie

- kennis van maatschappelijke en politiek-bestuurlijke opgaven en hoe die verder te brengen in een  complexe, dynamische context

 

De leergang is bedoeld voor Rijksambtenaren (uitvoering en beleid), ambtenaren van ZBO’s, provincies en gemeenten, en aanverwante organisaties uit het professionele netwerk. Voorwaarde voor deelname is dat je in jezelf en je medecursisten wilt investeren en dat je werkt aan complexe maatschappelijke opgaven, die verder reiken dan de eigen organisatie. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op een HBO/WO-werk- en denkniveau (schaal 12-13).

Leergang 'Persoonlijk leiderschap in het publieke domein'

 

 

 De data voor de nieuwe lichting 2021-2022 zijn beschikbaar!

Je naam en emailadres gebruiken we om contact met je op te nemen over de leergang. Je gegevens handelen we af via Mailchimp.

Het gaat waar het over moet gaan.

Individuele ontwikkeling

Teamontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Hoe meer je in verbinding staat met jezelf, hoe krachtiger de verbinding met een ander en de wereld om je heen. Stilstaan bij wie je ten diepste bent en wilt zijn, bij je dromen, ambities, gedachten en gevoelens, en de weg die jij daarbij kiest, draagt bij aan je persoonlijke stevigheid.

 

Wij vinden dat ruimte nemen voor je eigen ontwikkeling de basis is voor persoonlijke en professionele groei. Vind de moed om in een veilige bedding in de spiegel te kijken en te reflecteren op jezelf, in relatie tot een ander en je persoonlijke en/of professionele omgeving.

 

Om dat te faciliteren bieden we een breed programma aan van:

  • individuele coaching
  • persoonlijke & professionele ontwikkeltrajecten voor professionals, beleidsmakers, adviseurs en leidinggevenden

 

Voorbeelden van persoonlijke & professionele ontwikkeltrajecten zijn de leergangen 'Persoonlijk leiderschap in het publieke domein', 'Meesterschap in het publiek private domein' en de tweedaagsen 'Op verhaal komen' en 'Heroriëntatie op je levensloopbaan'.

De focus van- en de dynamiek in een team van professionals zijn bepalend voor haar succes. De complexe mix van eisen, belangen en percepties in het team vertroebelen vaak het samenspel en het werkplezier.

 

Teams die bij elke opgave zichzelf kunnen ont-wikkelen, letterlijk zich van elk probleem kunnen ontdoen, en de vraag durven stellen: 'Waar zijn we als organisatie en als team van?', winnen aan kracht, slagvaardigheid en succes.

We ondersteunen teams op zoek naar de ruimte in het speelveld zodat elk teamlid over zijn eigen belang heen durft en wil kijken om een bijdrage te leveren aan het belang en het succes van het team en de doelstelling van de organisatie.

 

Om terug te kunnen keren naar kern van het team hanteren we het adagium 'Het gaat waar het over moet gaan'. We doen dat vanuit een veilige bedding waar er ruimte is om werkelijk te luisteren en waarin 'hard' en 'hart' beide mogen spreken. Op die manier leggen we de basis voor eigen continue ont-wikkeling en brengen we focus aan op de doelstelling van de organisatie en de taak van het team. Het spreekt vanzelf dat elk teamtraject maatwerk is.

Organisatie-ontwikkeling begint van binnenuit met de vragen: 'Wat is het bestaansrecht en daarmee het doel van de organisatie en hoe dragen leidinggevenden en medewerkers daaraan bij?'

 

Elke organisatie is uniek en heeft haar eigen opgaves. MW&V ondersteunt leiders om daarbij het voortouw te nemen en zichzelf en hun medewerkers uit te nodigen om hun vakmanschap, daadkracht, initiatief, energie en focus in te brengen en zich daarin te blijven ontwikkelen.

 

Daarmee werken we aan het hart en de ziel van de organisatie, vanuit de visie dat er zonder bezielde mensen die er populair gezegd 'voor willen gaan', geen succes mogelijk is.

 

Organisatie-ontwikkeling is werken op twee fronten, leiders en medewerkers, om zo één krachtig gezamenlijk front te kunnen vormen in een dynamische wereld van intensief samenwerken en resultaten boeken. Om die reden focussen we bij organisatie-ontwikkeling op zowel de leiders als de medewerkers vanuit ons adagium 'Het gaat waar het over moet gaan'.

Leergangen

Opgaven gestuurd samenwerken

Data nieuwe jaargang

2021 - 2022 beschikbaar

Leergang ‘Persoonlijk leiderschap in het publieke domein’

 

Meer Werking door Vakmanschap (MW&V1) 2021 - 2022

 

 

Ambtelijk vakmanschap

De politiek-bestuurlijke context, de betrokkenheid van burgers en allerlei belangengroepen, wisselende coalities en samenwerkingspartners, (ogenschijnlijke) concurrentie en samenwerking tussen de departementen en met andere bestuurslagen, en de invloed van de media maakt het werken in het publieke domein niet eenvoudig.

Dat vereist vakmanschap vanuit persoonlijk en professioneel leiderschap. Dit traject stelt jou in staat om je vakmanschap een boost te geven.

Data

 

15-17 september 2021

13-14 oktober 2021

10-12 november 2021

8-10 december 2021

27 januari 2022

24-26 maart 2021

21-23 april 2021

26-28 mei 2021

23-25 juni 2021

Meer informatie en aanmelden

Bekijk en print of download de brochure van de Leergang 'Persoonlijk leiderschap in het publieke domein 2021‒2022' met alle informatie over de leergang.

Ja, ik heb interesse in de Leergang 'Persoonlijk leiderschap in het publieke domein 2021‒2022'. Wanneer je het Google-formulier invult en verzendt nemen we contact met je op om samen te bekijken of de leergang jouw past.

 

 

 

De leergang 'Leiderschap in het publieke domein' van MW&V is een intensief programma voor professionals bij de (rijks)overheid en ZBO's. Zij kenmerkt zich door een combinatie van werken en ontwikkelen gedurende het hele opleidingstraject. Jouw persoonlijke leervragen vormen daarbij de leidraad voor jouw persoonlijke- en professionele ontwikkeling, steeds vanuit de gedachte 'Het gaat waar het over moet gaan.'

 

In ruim 20 jaar zijn er blijvende contacten en actieve netwerken ontstaan waar alumni elkaar vinden en ondersteunen bij professionele vraagstukken en ontwikkelingen. Ook keren alumni regelmatig terug in de leergang als docent of bijvoorbeeld in de adviesraad van de leergang.

 

Wij vinden het noodzakelijk dat de leergang actueel en vooruitstrevend is. Daarom heeft de leergang een eigen adviesraad die ons terzijde staat met raad en daad. De leden signaleren nieuwe ontwikkelingen, adviseren over opbouw van de leergang en bewaken de interactie met de dagelijkse praktijk.

 

 

Leergang ‘Meesterschap in het publiek private domein’

 

Meer Werking door Verbinding rondom opgaven (MW&V2)

 

 

Meesterschap in het publieke domein verschiet stevig van kleur. Goede sectorale beleidsontwikkeling, uitvoering en toezicht op het gebied van veiligheid, mobiliteit, landbouw, natuur, klimaat, wonen, onderwijs, justitie, zorg, bestuur en sociale zekerheid blijven onmisbaar belangrijk, maar volstaan steeds minder. Politiek-maatschappelijk urgente opgaven spelen vaker juist op de snijvlakken tússen deze gebieden, tussen bestuurslagen, tussen publiek en privaat en tussen beleid, uitvoering en toezicht. Dat geldt niet alleen voor sectordoorsnijdende thematische opgaven zoals o.a. het stikstofvraagstuk, de energietransitie en de brexit maar ook voor integrale gebiedsontwikkelingen zoals Rotterdam-Zuid, de veenweide-gebieden en het Groningse aardbevingsgebied.

 

Van professionals in het publieke domein vraagt dit ‘Meesterschap’: dat zij steeds meer ook een relevante bijdrage leveren aan de aanpak van dit soort opgaven: politiek-maatschappelijk urgent, inhoudelijk meervoudig en in een gevarieerd, dynamisch interbestuurlijk en/of publiek-privaat krachtenveld. Dit betekent dat sectoraal vakmanschap steeds vaker gecombineerd moet worden met het vermogen om, in een complex, veranderlijk netwerk met de nodige tegengestelde belangen, een productieve bijdrage te leveren aan de analyse en aanpak van sectordoorsnijdende en integraal gebiedsgerichte publieke opgaven.

 

 

Aanbod

- een inhoudelijk meervoudig opgave te (her)kennen

- het hierbij relevante (in)formele (beleids)netwerk te identificeren en te

  doorgronden

- de opgave (inclusief paradoxen en dilemma’s) in -niet zelden

  onorthodoxe en/of wisselende coalities te analyseren en op basis

  hiervan gemeenschappelijk aan te pakken

- een met het oog hierop effectief handelingsreportoire te (her)kennen

  en te praktiseren

- de eigen opdracht en de missie van de eigen organisatie hierbij in het

  oog te houden en te benutten

- de in dit verband belangrijke eigen competenties, zoals verbindend

  vermogen en het managen van processen, te (her)kennen en deze op

  een hierop aansluitende wijze in te zetten en verder te ontwikkelen

 

 

Voor wie?

De leergang is toegesneden op senior- & coördinerende medewerkers, die actief zijn op het gebied van beleidsontwikkeling, uitvoering en toezicht bij de rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen, alsmede op professionals uit de (semi-) private sector die werken aan complexe publieke opgaven.

 

 

Data

 

 

 

 

Meer informatie en aanmelden

Op aanvraag.

 

 

Bekijk en print of download de brochure van de Leergang 'Meesterschap in het publiek private domein' met alle informatie over de leergang.

Ja, ik heb interesse in de Leergang 'Meesterschap in het publiek private domein.' Wanneer je het Google-formulier invult en verzendt nemen we contact met je op om samen te bekijken of de leergang jouw past.

Persoonlijke- en professionele ontwikkeling

Teamontwikkeltrajecten op maat

 

Het ontwikkelen van teams luistert nauw. Er spelen vele, vaak ook nog eens tegengestelde doelstellingen, behoeftes en belangen. In samenspraak met de opdrachtgever en de leden van het team brengen we de zakelijke en menselijke kant in beeld en bepalen het doel en de invulling van het ontwikkeltraject. Teamontwikkeltrajecten variëren van conflictoplossing en zelfsturing tot revitaliseren en enthousiasmeren.

 

Neem contact op met MW&V voor meer informatie

Individuele coaching

 

Vind op jouw vraag of vragen een passend antwoord

 

Individuele coaching van professionals, leidinggevenden, managers en directeuren op een breed terrein van zowel loopbaan-, functionerings-, effectiviteits- als ontwikkelingsvraagstukken. Voor coaching en begeleiding van mensen in de privésituatie is er een apart aanbod. De nadruk ligt dan op ondersteuning bij (levens)vraagstukken in relatie tot persoonlijk dagelijks functioneren.

 

Neem contact op met MW&V voor meer informatie

Op verhaal komen

 

Even stilstaan bij jouw eigen verhaal: 'Waar kom ik vandaan, waar sta ik nu en waar ga ik naar toe?'

 

Werk en privé belichten steeds verschillende kanten van jezelf, maar je hele eigen verhaal komt slechts zelden echt in z'n totaliteit aan de orde. We geven je de mogelijkheid om in twee dagen in rust en ruimte op verhaal te komen en weer eens stil te staan bij jezelf en jouw verhaal. Door te reflecteren op je eigen verhaal, en door je te laten inspireren door de verhalen van anderen, kom je weer dichter bij (de kern van) je eigen verhaal.

(Her)oriëntatie op je (levens)loopbaan

 

Maak van je leven je loopbaan

 

Je bent op zoek naar de balans in je werk, je privéleven of tussenbeide en je blijft je afvragen wat nu een volgende stap kan zijn, dan is deze tweedaagse van reflectie op je loopbaan en inspiratie iets voor jou. Samen met anderen wissel je oefeningen, beweging, reflectie en rust af passend bij de dynamiek van dat moment. Doel is om weer in je kracht te komen en van daar uit een passende volgende stap te kunnen zetten in je loopbaan.

Bekijk en print of download de leaflet 'Op verhaal komen' met informatie over de tweedaagse.

Bekijk en print of download de leaflet '(Her)oriëntatie op je (levens)loopbaan' met informatie over de tweedaagse.

Over MW&V

 

MW&V staat voor Monique Wijshoff en Vrienden. MW&V is een netwerkorganisatie waarin collega's en gastdocenten een bijdrage leveren vanuit hun specifieke professionele achtergrond, kennis en ervaring.

 

Al meer dan 20 jaar is Monique actief in het publieke en private domein met persoonlijke en professionele ontwikkeling. Voor haar gaan werken en leren samen en hanteert ze het adagium 'Het gaat waar het over moet gaan'. Ze werkt vanuit een veilige bedding om zoveel mogelijk ontwikkelruimte te bieden. Als professioneel sparringpartner weet ze voor een ieder resultaten te bereiken die normaal gesproken niet direct binnen handbereik liggen.

Contact

 

 

 

 

 

telefoon: (0031) 6 53 73 18 96

mail: moniquewijshoff@mw-v.nl

 

 

KvK: 30281479

BTW: NL001815233B07

Bank: NL86RABO0158136055

Boskapelle 4

7065 BA  Sinderen

 © MW&V 2020

MW&V

 

BOSKAPELLE 4

7065 BA  SINDEREN

 

MONIQUEWIJSHOFF@MW-V.NL

 

(0031) 6  53 73 18 96

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten van MW&V?

Voer dan je emailadres in voor onze mailinglijst.